Brzdění na štěrku

V rámci ověření dosazovaných hodnot adheze bylo provedeno měření brzdění na štěrkovém povrchu frakce 2 až 4 mm. K měření bylo užito vozidlo bez ABS. Vlastní měření bylo provedeno nejprve bez štěrkové vrstvy na živičném suchém povrchu, kdy bylo dosaženo zpomalení vozidla cca 7,8 m/ss. Následně byl povrch pokryt různými vrstvami štěrku a měření byla opakována při rychlostech 30 až 50 km/h. Jako nejhorší z hlediska adhezních vlastností je jevila velmi tenká poprašková vrstva štěrku v kombinaci s brzděním z nízké rychlosti okolo 30 km/h. Ani v tomto extrémním případě však dosažené průměrné zpomalení vozidla nekleslo pod 5,5 m/ss.

Zajímavým poznatkem je skutečnost, že při vyšší rychlosti (cca 50 km/h) a vyšší vrstvě štěrkového povrchu (místy až 1 cm) bylo dosahováno vyšších hodnot (až cca 6 m/ss). Tento jev lze vysvětlit tím, že při vyšší vrstvě a vyšší rychlosti se před předními pneumatikami vozidla tvořil klín, který stejně jako v případě sněhové pokrývky zvyšuje dosažitelné zpomalení vozidla.

Výsledky korespondují s hodnotami adheze na štěrku cca 0,5 až 0,55, bohužel nekorespondují se závěry zpracovatele znaleckého posudku, kvůli kterému se měření provádělo a který uváděl extrémně nízké hodnoty.